Привет и добре дошли!
Аз съм Стела – творец и вдъхновител. В тези приливни вълни на радост и вдъхновение, споделям с Вас пътя на Божественото в мен чрез своето творение и разширената ми Душа поема духовната Светлина отвъд света.
Hello & Welcome!
I am Stella – creator and inspirer. In these flowing waves of joy and inspiration, I am sharing with you the Path of the Divine in me through my creations and my expanded Soul takes the spiritual Light beyond the world.
Творенията чрез мен са проникнати от Блаженството, което съществува отвъд времето и пространството.
The creations through me are penetrated by the blessedness, which exists beyond time and space.
Продължавайки разширението си по пътя на това интересно училище-живот, все по-осъзнато се старая да прилагам ценностите и талантите, заложени ми от Твореца.
Откакто се помня, още от най-крехка възраст, изпитвам радостно вълнение от уникалната красота на Сътворението, която ни заобикаля. Така се появи желанието в мен да изразявам и пресъздавам тази красота по всякакъв начин, един от които е изобразителното изкуство.
Continuing my expansion on the path of this interesting school Life , I am more and more consciously striving to apply the virtues and talants, embedded in me by our Creator. Since I have conscious memory from very early childhood, I am feeling joyous excitement by the unique beauty of the Creation, which surrounds us. Thus emerged in me the craving to express and recreate that beauty in all forms, one of which is the fine art.